Strafrecht advocaat

Bij strafrecht beoordeelt de rechter of er een strafbaar feit is gepleegd en of de verdachte daarvoor gestraft moet worden. De rol die de verschillende partijen hebben binnen het strafprocesrecht, zoals de verdachte, de advocaat, de politie, de officier van justitie en de rechter, zal nader bekeken worden. Om actuele strafwaardige fenomenen beter te kunnen bestrijden introduceert de minister van Justitie en Veiligheid twee nieuwe strafbaarstellingen in het Wetboek van Strafrecht (Sr).

Hoe zit het strafrecht globaal in elkaar?

In het strafrecht beslist de officier van justitie dat hij de strafzaak waarin u verdachte bent, aan de rechter voorlegt. Volgens het strafrecht kan een verdachte alleen veroordeeld worden voor een feit dat volgens de wet strafbaar is. In de wet staat bij elk strafbaar feit welke straf een rechter maximaal op kan leggen.

De economische politierechter houdt zich bezig met economische vergrijpen, bijvoorbeeld overtreding van de Winkelsluitingswet of de Warenwet De kinderrechter behandelt zaken waarin kinderen worden verdacht van het plegen van strafbare feiten.

Wetboek van Strafrecht

In het Wetboek van Strafrecht is door de wetgever vastgelegd welke gedragingen als strafbare feiten kunnen worden aangemerkt en welke straffen en/of maatregelen de rechter kan opleggen. Niet alleen kost een strafzaak hierdoor vaak veel meer tijd en staat de strafrechter voor de steeds complexere taak om alle betrokken belangen op zorgvuldige wijze te bewaken, maar ook voor advocaten zijn de uitdagingen groot. Rechter gaat wel boekje te buiten als hij analogie toepast -> vorm van interpreteren waarbij de rechter geen delictsomschrijving in wet kan vinden voor betreffende gedraging -> wetgever heeft gedraging niet strafbaar gesteld -> lijkt heel sterk op een regel die wel bestaat.

Strafbaar of niet?

Als niet wettig en overtuigend bewezen is dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft gepleegd, wordt de verdachte vrijgesproken Is het tenlastegelegde feit wel bewezen, maar is het niet strafbaar, of is de verdachte niet strafbaar omdat hij bijvoorbeeld uit noodweer heeft gehandeld of omdat hij ontoerekeningsvatbaar is, dan wordt de verdachte ontslagen van rechtsvervolging Als de rechter vindt dat iemand wel schuldig is en daarvoor ook moet worden gestraft, dan kan hij verschillende soorten straffen opleggen. 69 Wetboek van Strafrecht) en wanneer de verdachte nog niet de leeftijd van 12 jaren had bereikt toen hij/zij het feit pleegde (art. Alle strafbare feiten staan in wetten, bijvoorbeeld in het Wetboek van Strafrecht , de Opiumwet en de Wegenverkeerswet.

Gehoor geven aan het OM

Heeft u een bericht ontvangen van het Openbaar Ministerie waarin staat dat u voor de rechter moet komen en dat u wordt verdacht van een strafbaar feit, neem dan contact op met een advocaat strafrecht. Het niet naleven van het beroepsverbod is namelijk opnieuw een strafbaar feit (zie artikel 195 Wetboek van Strafrecht), waarop een straf staat van maximaal 6 maanden gevangenisstraf of een geldboete van maximaal ‚ā¨ 8.200.

Als het feit bewezen is en de strafrechter van oordeel is dat het feit ook strafbaar is, controleert hij of de dader strafbaar is. De dader is niet strafbaar als er sprake is van een schulduitsluitingsgrond Als de rechter van oordeel is dat de dader niet strafbaar is, spreekt hij ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR) wegens niet-strafbaarheid dader (art. Als de strafrechter heeft geconstateerd dat het feit wettig en overtuigend bewezen is, controleert hij vervolgens of het feit strafbaar is. Hiervan is geen sprake als het feit niet te kwalificeren is als strafbaar en het niet volledig aan de delictsomschrijving van het betreffende delict voldoet.

De strafzitting

Als de officier van justitie niet zelf een strafbeschikking uitvaardigt en besluit een zaak voor de strafrechter te brengen, dan komt er een zitting De verdachte wordt opgeroepen door middel van een dagvaarding met daarin de tenlastelegging.

Diverse voorbeelden

39 Wetboek van Strafrecht: het gaat hier bijvoorbeeld om mensen met een geestesstoornis. 41 lid 2 Wetboek van Strafrecht: Iemand handelt uit zelfverdediging maar gaat daarbij over wat te ver onder invloed van een ‘hevige gemoedstoestand’ zoals hevige angst of woede.

Bijvoorbeeld iemand die op aanwijzing van een politieagent over de vluchtstrook moet rijden. 42 Wetboek van Strafrecht: Als iemand een feit pleegt in de uitvoering van een wettelijk voorschrift, is hij niet strafbaar. 69 Wetboek van Strafrecht: als het voor derden duidelijk kenbaar is dat de rechtspersoon is ontbonden, bijvoorbeeld door publicatie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de strafrechtelijke vervolging pas daarna is gestart.