Letselschade advocaat

Uit een jaarverslag van de Letselschade Raad blijkt dat steeds meer mensen zich bij een letselschadespecialist melden na een medische fout De slachtoffers lijken zich meer bewust te worden van de rechten die zij hebben wanneer hun behandelend arts een fout heeft begaan.

Letselschade en de wet

Het is namelijk in de wet geregeld, dat de verzekering van de tegenpartij opdraait voor alle juridische kosten als er sprake is van letselschade. Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een letselschadevergoeding?

Als je gewond bent geraakt bij een verkeersongeluk, en er is een aansprakelijke tegenpartij, dan heb je recht op een schadevergoeding voor het letsel. Met de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij vindt overleg plaats over de uitbetaling van een voorschot en, zodra afwikkeling van uw letselschadezaak mogelijk is, de definitieve schadevergoeding.

Krijgt u van de rechter gelijk, dan kan hij de andere partij veroordelen tot betaling van de proceskosten Ook kan uw advocaat de rechter om een vergoeding vragen voor de kosten die hij voor de rechtszaak maakte om de schade en aansprakelijkheid vast te stellen.

Schadevergoeding claimen bij letselschade

Met een voorbehoud heeft het slachtoffer de mogelijkheid om een aanvullende schadevergoeding te krijgen op het moment dat de letselschade in de toekomst groter wordt dan dat partijen aanvankelijk hadden vastgesteld.

Letselschade Advocaten zorgen ervoor dat uw schade wordt vergoed. Men kan ervoor kiezen dat een letselschadebureau de belangen behartigt maar als de schade meer dan € 25.000,- bedraagt en de zaak voor de rechter komt, is een advocaat noodzakelijk.

Voor het vaststellen van de hoogte van uw letselschadevergoeding wordt door een letselschade jurist of letselschade advocaat onder andere gekeken naar gerechtelijke uitspraken in vergelijkbare zaken, de ernst van uw letsel en de gevolgen van uw letsel.

Ter compensatie van de geleden schade kunnen slachtoffers de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de letselschade en een vergoeding claimen. In Nederland is bij wet geregeld dat wanneer u letselschade hebt opgelopen door de schuld van een ander, de aansprakelijke partij niet alleen uw materiële en immateriële schade moet vergoeden, maar ook de kosten voor de rechtshulp moet vergoeden. Neem contact op met per telefoon of vul direct het formulier in om uw letselschade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade: leed, pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van een letsel na bijvoorbeeld een verkeersongeluk, aanrijding of bedrijfsongeval. Als u letselschade heeft opgelopen dan heeft u naast een letselschadevergoeding voor de materiële schade (de onkosten en het inkomensverlies) ook recht op smartengeld. Deze schadevergoeding is bedoeld ter compensatie van het leed door de lichamelijke pijn, het geestelijk leed en de gederfde levensvreugde die een slachtoffer lijdt als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval , een medische fout of een beroepsziekte.

Hoe wordt het smartengeld bepaald?

Bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld gaat het om de begroting van de naar billijkheid vast te stellen vergoeding voor het niet in vermogensschade bestaande nadeel dat is geleden door een persoon die als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk letsel heeft opgelopen.

Wie letsel heeft opgelopen door een ongeluk of een medische fout, heeft recht op smartengeld: een vergoeding voor immateriële schade, zoals pijn, verdriet en minder levensvreugde. De Rechtbank Noord-Nederland komt tot de slotsom dat gelet op alle omstandigheden van het geval, de bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend en de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland die een verhoging van het smartengeld rechtvaardigen, in het onderhavige geval een smartengeldvergoeding van € 150.000,- billijk en passend is. De aansprakelijkheidsverzekeraar had derhalve het smartengeld voorafgaand aan de procedure op de juiste wijze begroot en gecompenseerd.

De rechtbank wijst erop dat de kritiek ter zake de hoogte van de smartengeldvergoeding in Nederland breed gedragen is en dat de toegekende smartengeldbedragen geen recht meer doen aan de (gewijzigde) maatschappelijke opvattingen over leed. De aansprakelijkheidsverzekeraar had gewezen op een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 8 oktober 2014 ( ECLI:NL:RBNHO:2014:9243 ) waarbij de rechtbank voor de vergoeding van immateriële schade bij een slachtoffer met een hoge dwarslaesie een bedrag van € 130.000,- als billijk had geoordeeld.

Dit betekent dat indien het slachtoffer geen vreugde beleeft aan de schadevergoeding die het recht hem verschaft, bijvoorbeeld omdat hij buiten bewustzijn is (denk aan coma), dat voor de vaststelling van (de omvang van) dat recht op smartengeld doorgaans niet relevant is. Ook over de periode dat hij buiten bewustzijn is heeft een slachtoffer recht op smartengeld omdat hem in die periode de mogelijkheid ontnomen is om van het leven te genieten en hij mitsdien levensvreugde heeft gederfd.